13/5/55

ขยายเวลา...งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 1- 13 พฤษภาคมนี้

สัญลักษณ์การจัดงาน (Logo)


ขยายเวลา...งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 - 13 พฤษภาคม 2555


           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2555 เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในเวลา 09.00 -22.00 น. ตั้งแต่วันที่  1- 13 พฤษภาคมนี้ ด้วยพื้นที่การจัดงานกว่า 800 ไร่ ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


           ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการจากภาครัฐและเอกชน แปลงสาธิต ผลผลิตทางการเกษตร ทุ่งทานตะวัน อุโมงค์น้ำเต้ายาว 100 เมตร  และการจัดจำหน่ายสินค้านานาชนิด ตลาดนัดต้นไม้ การแสดงดนตรีพื้นเมือง การอบรมวิชาชีพระยะสั้น การเสวนาวิชาการ โดยมีจุดบริการแก่นักท่องเที่ยว คือ สถานีรถอ้อยอิ่ง บริการฟรีวิ่งรอบงานเกษตรฯ และรถม้านำเที่ยว ฯลฯ
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-944088 หรือ 081-5303007


โครงการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕
๘๕ พรรษาเทิดไท้องค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรไทย
เกษตรสร้างสรรค์: เศรษฐกิจยั่งยืน
Creative Agriculture: Sustainable Economy

หลักการและเหตุผล
             กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมกันจัดงาน ตลาดนัดเกษตรกลางบางเขนขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรไปสู่ประชาชน และเน้นให้บุคคลในอาชีพอื่นได้เห็นความสำคัญของอาชีพการเกษตรว่า เป็นอาชีพที่ช่วยเสริมสร้างชาติไทยให้อยู่รอดทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้เปลี่ยนชื่องานเป็น งานวันเกษตรแห่งชาติโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลัดเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพจัดงาน จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๘ คณะกรรมการ อำนวยการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติได้พิจารณาเห็นสมควรให้กระจายการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติไปยังภาคต่างๆที่ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่สลับกับส่วนกลาง คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีเว้นปี โดย ให้เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นต้นมา จนกระทั้งในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีมติให้มีการหมุนเวียนการจัด งานวันเกษตรแห่งชาติไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีคณะเกษตร คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรไปสู่ประชาชน และที่สำคัญ คือเป็นการเน้นให้บุคคลในอาชีพอื่นได้เห็นความสำคัญของอาชีพการเกษตร

             ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดให้มีการจัดงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อฉลองปีมหามงคลและเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรให้เป็นที่ประจักษ ์นอกจากนี้ยังเป็นปีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาปนาครบ ๔๘ ปี และคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๔๕ ของการ สถาปนาเป็นหน่วยงานระดับคณะ โดยได้มุ่งเน้นด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เกษตร ให้มีคุณภาพ มีงานวิจัย และบริการด้านวิชาการแก่สังคมและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม รวมทั้งการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               ดังนั้นในการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางด้าน เทคโนโลยีการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างองค์กรวิจัย สถาบันศึกษา องค์กรด้าน การเกษตรของภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบบูรณาการทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ประมง คุณภาพดินเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และเทคโนโลยีอาหาร มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้าน เทคโนโลยีการเกษตรตลอดจนการประกวดพืช สัตว์ผลผลิตทางการเกษตร และการจำหน่ายปัจจัย การผลิตและผลิตผลทางการเกษตร 

วัตถุประสงค์

·         เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระ ชนมพรรษา ๘๕ พรรษา เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมาร

·         เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร อันเป็น พื้นฐานของการพัฒนาคน พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาประเทศ

·         เพื่อเฉลิมฉลองในวาระที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาปนาครบ ๔๘ ปี และคณะ เกษตรศาสตร์สถาปนาครบ ๔๕ ปีในปี พ.ศ. ๒๕๕๕

·          เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านการเกษตร ของคณะ เกษตรศาสตร์รวมทั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสัตวแพทยศาสตร์และสถาบันวิจัย และพัฒนาพลังงานนครพิงค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป
·         เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทย์ และพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมแก่เกษตรกรและผู้สนใจ

·         เพื่อให้หน่วยงานด้านการเกษตร สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เผยแพร่กิจกรรมและวิชาการของหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ทรัพยากรธรรมชาติ
·         เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ต้นแบบเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ประกอบการด้านการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร สัตวแพทย์และพลังงานทางเลือก ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ระหว่างกัน0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes